Vatandaşlık Soruları

Kategori: Sosyal Bilimler

Vatandaşlık Soruları

1- Devlet yönetimini elinde bulundurma, devlet gücünü kullanma yetkisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Demokrasi   b) Yönetim   c) İktidar   d) Egemenlik 

2- Aşağıdakilerden hangisi “Devlet” kavramını oluşturan unsurlardan değildir? 
a) Ulus       b) Vatan    c) Demokrasi   d) İktidar 

3- Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi İlkelerden değildir? 
a) Özgürlük   b) Milli Egemenlik    c) Tek Seslilik     d) Eşitlik 

4- Demokrasinin temeli aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Devlet   b) Halk   c) İktidar   d) Yöneticiler 

5- Toplumsal yaşamda farklı düşüncelerin bir arada bulunması, herkesin düşüncelerini açıklayabilmesi ve kendini ifade edebilmesi hangi demokrasi ilkesiyle ilgilidir? 
a) Çoğulculuk   b) Eşitlik   c) Milli Egemenlik   d) Anayasacılık 

6- Devlet ile vatandaşlar arasında yapılmış olan en temel sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Anayasa   b) Yasalar   c) Demokrasi    d) İktidar 

7- En temel vatandaşlık kazanma hakkı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Evlilik   b) İltica    c) Doğum   d) Bir ülkede en az 5 yıl kalma zorunluluğu 

8- Anayasamızda değişmesi mümkün olmayan ve değişmesi teklif dahi edilemeyen maddelerin özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler 
b) Devletin şekli ve cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili maddeler 
c) Sosyal haklarla ilgili maddeler 
d) Devletin yönetim yapısıyla ilgili maddeler 

9- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmiş anayasalardan değildir? 
a) 1876       b) 1921    c) 1924     d) 1961 

10- Anayasamıza göre Türk vatandaşlığına geçmek isteyen bir kişi aşağıdaki koşullardan hangisini yerine getirmek zorundadır? 
a) Bir Türk vatandaşı ile evlenirse 
b) Kesintisiz Türkiye’de 3 yıl kalırsa 
c) Türkiye’de taşınmaz mal alırsa 
d) Türkiye’ de yaşamaya karar verirse 

11- Kamu İktisadi Teşebbusleri (KİT)’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Halkın bir konu üzerindeki genel görüşüdür 
b) Devlete ait fabrika ve işletmelerdir 
c) Halka ait fabrika ve işletmelerdir 
d) Devlete ait hizmet kurumlarına verilen genel isimdir 

12- Aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşudur? 
a) Okullar     b) Fabrikalar    c) Vakıflar   d) Devlet kurumları 

13- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının yararlarından değildir? 
a) Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına katkıda bulunma 
b) Bir konu üzerinde kamuoyu oluşturma 
c) Demokrasinin yaşatılmasına katkıda bulunma 
d) Devlet yönetimine katılma 

14- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kavramı ile ilgili yanlış bir bilgidir? 
a) Her vatandaş sivil toplum örgütlerine katılmak zorundadır 
b) Sivil toplum örgütleri devlet yöneticilerinin ülke hakkındaki kararlarını etkilemek amacındadır 
c) Sivil toplum örgütleri gerektiğinde gösteri ve yürüyüş düzenleyebilir 
d) Sivil toplum örgütleri kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunları ortaya koyabilir 

15- Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin elemanı değildir? 
a) Cumhurbaşkanı   b) Başbakan   c) Belediye Başkanı     d) Vali 

16- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı ile ilgili yanlış bir bilgidir? 
a) Cumhurbaşkanı 7 yıl görev yapar 
b) Cumhurbaşkanını TBMM seçer 
c) Cumhurbaşkanı yürütmede siyasi sorumluluğun başıdır 
d) Cumhurbaşkanı tarafsızdır 

17- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanın görevi değildir? 
a) Yasa çıkarmak 
b) Uluslar arası antlaşmaları onaylamak 
c) Milli Güvenlik Kuruluna başkanlık etmek 
d) Yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek 

18- Önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Milli Güvenlik Kurulu 
b) Bakanlar Kurulu 
c) Danıştay 
d) Cumhurbaşkanlığı 

19- Günümüzün iç işleri bakanı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Recep Tayyip Erdoğan 
b) Abdülkadir Aksu 
c) Abdüllatif Şener 
d) Kemal Unakıtan 

20- Türkiye’de kaç tane vali vardır? 
a) 57      b) 80    c) 81    d) 82 

21- İl valileri hangi bakanlığa bağlı olarak çalışır? 
a) Dış İşleri Bakanlığı            B) İç İşleri Bakanlığı    c) Maliye Bakanlığı    d) Milli Eğitim Bakanlığı 

22- Maliye Bakanlığının illerdeki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Vali       b) Mal Müdürü     c) Defterdar    d) Emniyet Amiri 

23- Bir ilçenin en önemli idare amiri aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Emniyet Amiri    b) Belediye Başkanı     c) Kaymakam     d) Muhtar 

24- Köyde tüm seçmenlerin oluşturduğu köy kurulu hangisidir? 
a) İhtiyar Meclisi    b) Köy Derneği    c) Köy Yönetimi    d) Köy Koruma Derneği 
25- Bir köy muhtarı kaç yıl için seçilir? 
a) 4   b) 5   c) 6   d) 7 

LGS DE ÇIKMIŞ VATANDAŞLIK SORULARI 

2000 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR 

1)İnsanlığın ortak mirası olan uygarlık, tüm insanlık tarihini içine alan maddi ve manevi değerlerden oluşur.Uygarlığın gelişiminde Yunanlıların, Mısırlıların ve Hintlilerden; Avrupa’daki diğer toplumların, İslam toplumlarından; İslam toplumların da Yunalılardan aldıkları maddi ve manevi değerler rol oynamıştır. 
Buna göre uygarlığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? 
A.Toplumlar arası bilgi alışverişinin olması 
B.Teknolojinin hızla değişmesi 
C.Kültür merkezlerinin belli bölgelerde bulunması 
D.Toplumların demokrasiye yönetilmesi 


2)Orman alanlarına uzaktan bakıldığında belirli aralıklarla birbirine paralel yolların açılmış olduğu görülür. 
Bunun sebebi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
A.Daha geniş tarım alanları açmak 
B.Orman içi yerleşmelere ulaşımı sağlamak 
C.Ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırmak 
D.Orman yangınlarını kontrol altına almak 


3)Yasalar toplumun huzuru içindir. Toplumsal yaşamın düzenlenmesi ve devam etmesi yasaların işlemesine bağlıdır.Yasaların çiğnenmesi durumunda, toplumda karışıklıklar ve huzursuzluklar meydana gelir. 
Parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A.Toplumsal mutluluk yasalara uyulmasına bağlıdır 
B.Yasalar, insan davranışlarına biçim verir 
C.Toplumların sürekliliği yasaların uygulanmasına bağlıdır 
D.Yasalar bir toplumun gelişmesinde belirleyici rol oynarlar 


4)17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinin acılarını sarmak amacıyla Türkiye’ye; Yunanistan, İsrail, Almanya gibi birçok ülkeden kurtarma ekipleri gelmiştir. Marmara depreminden kısa bir süre sonra Yunanistan’da olan depreme ise Türkiye’den kurtarma ekipleri gönderilmiştir. 
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi için bir örnek olabilir? 
A.Kültürel gelişme 
B.Uluslar arası dayanışma 
C.Evrensel kültür 
D.Toplumsal kalkınma 

2001 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR 

1)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan maddelerden biri şöyledir. 
‘’Çocuklar kendilerini ilgilendiren her konuda, görüşlerini özgürce ifade edebilme hakkına sahiptirler.’’ 
Buna göre çocukların anne –babalarıyla ilgili aşağıdaki sözlerden hangisi bu maddeye ters düşer? 
A.Caddede oynamamızı uygun görmezler 
B.Arkadaş seçiminde dikkatli olmamızı isterler 
C.Derslerdeki başarımızı sürekli izlerler 
D.Kararlarına karşı gelmemizi istemezler 

2)Zengin kültür mirasına sahip olan İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve sarayların bir çoğu ne yazık ki günümüze kalamamıştır.Örneğin Esma Sultan Yalısı, Hasip Paşa ve İsmail Paşa Yalılar yanarak yok olmuştur. 
Buradaki sözü edilen duruma aşağıdakilerden hangisi daha çok yol açmış olabilir? 
A.Kültür değerlerinin korunmasına yönelik önlemlerin yetersiz olması 
B.Ekonomik gelişmelere öncelik verilmiş olması 
C.Toplumsal yaşamın hızlı bir değişim içinde olması 
D.Kültürel değerlerin evrensel nitelik kazanması 


3)Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletleri, işçinin emeği, bilim insanının düşünceleri, politikacının sözleri ve uygulamaları doğru olmadıkça toplumda özlenen ilerlemenin ve kalkınmanın gerçekleşmesi olanaksızdır. 
Bu parçada vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
A.Toplumsal gelişmenin temelinde, doğru düşüncelerin savunulması yer alır 
B.Toplumsal kalkınma, topyekün çalışmayla gerçekleşir 
C.İnsanların birbirlerinin haklarına ve düşüncelerine saygılı olması gerekir 
D.Toplumda dürüstlük olmadıkça toplumsal gelişme olmaz 


4)İnsan, üyesi olduğu ulusun varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar, tüm dünya uluslarının huzur ve refahını da düşünmelidir.Kendi ulusunun mutluluğuna ne kadar değer veriyorsa diğer ulusların mutluluğu içinde elinden geldiği kadar çalışmalıdır. 
Atatürk bu düşüncesinde,aşağıdakilerden hangisinin önemini daha çok vurgulamak istemiştir? 
A.Laiklik anlayışını 
B.Devlet adamlığını 
C.İnsan sevgisini 
D.Özgürlük anlayışını 


5)Bir toplumda güven duygusunun yerleşmesi, insanların göründüğü gibi olmalarına ya da oldukları gibi görünmelerine bağlıdır. 
Buna göre toplumda güven duygusunun gelişmesi, bireylerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine bağlıdır? 
A)cesaret 
B)doğruluk 
C)karalılık 
D)azim 
2002 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR 
1)Fethiye’de bulunan Ölü Deniz, denizi ve yeşiliyle bir doğa harikasıdır.Ölü Deniz’in doğal bir park alanı haline getirilmiş olmasına rağmen bazı insanlar orayı bir piknik alanı olarak kullanmakta ve çöplerini etrafa atmaktadırlar. 
İnsanların bu biçimde davranması, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olabilir? 
A.dayanışma anlayışının gelişmemiş oluşu 
B.toplumda güven duygusunun azalmış olması 
C.çevre bilincinin kazanılmamış olması 
D.birlikte iş yapma bilincinin gelişmemiş olmasının 

2)İnsanoğlu adaleti, bir elinde terazi, diğerinde kılıç bulunan ve gözleri bağlı olan bir kadınla sembolize etmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi adalet kavramının bu biçimde sembolize edilmesinin nedenlerinden biri olamaz? 
A.hakların insanlara eşit dağıtılması 
B.insanlara ırk, cinsiyet vb. ayrım gözetmeden davranılması 
C.aynı düşünceye sahip bireylerin korunması 
D.suç işleyenlerin cezalandırılması 


3)Bir araştırmaya göre sığınma evlerinde bulunan evli kadınlardan %64’ fiziksel, %23’ü duygusal,%13’ü cinsel yönden eşleri tarafından eziyet gördüklerini ve bu nedenle sığınma evlerine başvurduklarını söylemişlerdir. 
Bu bulguya dayanarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz? 
A.eşlerin eğitim düzeyleri düşüktür 
B.bazı ailelerde kadına şiddet uygulanmaktadır 
C.ailelerin gelir düzeyi hızla düşmektedir 
D.toplum kendini korumaya yönelik önlemler almaktadır 


2003 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR 


1)Bir toplumda yaşayan bireyler; 
-   Demokratik yönetimin gereği olan eşitlik ve özgürlük gibi değerleri benimsiyor, 
-   Haklarının ve sorumluklarının bilinci içinde, yasalara titizlikle uyuyor ve her tür ayrıcalığa karşı çıkıyor, 
-   İnsanlara saygılı ve hoşgörülü davranıyorsa. 
Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin bir sonucudur? 
A.bilimsel ve teknolojik ilerlemenin 
B.toplumsal dayanışmanın 
C.vatandaşlık bilincine sahip olmanın 
D.ekonomik ve sosyal kalkınmanın 


2)Uygarlığı, insanın kalıtımla aktarılmayan özellikleri olarak tanımlayabiliriz.İnsan biyolojik, toplumsal ve kültürel bir varlık olduğuna göre, toplum yaşamından yoksun yetişen bir çocuğun yalnızca biyolojik özellikleri gelişir.böyle bir çocuğun konuşma, eğlenme, merak etme, görüşleri paylaşma vb. özellikleri gelişemez;kısaca uygar olamaz. 
Parçaya göre bir insanın uygar olabilmesi aşağıdakilerin hangisine bağlanmıştır? 
A.biyolojik gelişiminin tam olmasına 
B.toplumsal ve kültürel özelliklerinin gelişmesine 
C.geçmişten aktarılan değerlere sahip çıkmasına 
D.eğitimine doğuştan başlamasına 


3)Mal sahibi, mülk sahibi, 
Hani bunun ilk sahibi 
Mal da yalan , mülk de yalan 
Var biraz da sen oyalan 
Yunus Emre bu şiiriyle , insanlara aşağıdaki mesajlardan hangisini vermek istemiştir? 
A.dünyanın geçici olduğuna 
B.malın, mülkün insanı oyladığına 
C.malların zamanla el değiştirdiğine 
D.mülkün gerçek sahibinin Tanrı olduğunu 
    
2004 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR 


1)Devlet, diğer devletlere karşı tam bağımsızdır.Kendi içinde ise ortak kabul etmeyen bir karar verme ve yürütme yetkisine sahiptir. 
Aşağıdakilerden hangisi; devlete bu özellikleri kazandırmaz? 
A.jeopolitik öneme sahip olması 
B.üstün otorite sahibi olması 
C.siyasi olarak teşkilatlanması 
D.egemenlik içinde yaşaması 


2)İnsan hakları konusunda bilinçlenen bireyler, nerede ve nasıl davranmaları gerektiğini , haklarını nasıl arayacaklarını biliyor ve bu bilgilerini yaşamlarında uyguluyorsa;bu bireyler hakkında insan haklarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
A.hiçbir eylemde bulunmadıkları 
B.haksızlıklara karşı ilgisiz kaldıkları 
C.bilgilerini, davranışa dönüştürdükleri 
D.bilgilerinin, düşünce aşmasında kaldığı 


3)Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı millet egemenliğidir.Gücünü milletten alır, millet yararına çalışır.Milletin varlığını ve geleceğini güvece altına alır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanmaz? 
A.milletin yönetimde söz sahibi olması 
B.yöneticilerin, sınırsız özgürlüğe sahip olması 
C.yöneticilerin, milletin çıkarlarını ön planda tutması 
D.bireylerin,hak ve özgürlüklerini kullanmalarına fırsat tanınması 


   2005 YILINDA ÇIKMIŞ SORULAR 

1)Türkiye gibi birçok demokratik ülkede, yasaların Anayasaya uygunluğu yargısal denetlemeye açık tutulmuş ve Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. 
A.siyasi partilerin görüşlerini kamuoyuna etkin biçimde duyurmak 
B.toplumsal yaşamı denetim altında tutmak 
C.devletin temel ilke ve kurallarına süreklilik kazandırmak 
D.bireylerin özgürlüklerini kötüye kullanmalarını engellemek 


2)’’Türk milleti, her medeni şeyi, her yüksek şeyi sever ve taktir eder.’’Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptıklarından öncelikle hangisi, onun bu sözlerini kanıtlar niteliktedir? 
A.sıkça yurt gezilerine çıkması 
B.Cumhuriyeti ilan etmesi 
C.bazı devlet başkanlarıyla görüşmesi 
D.çalışkan insanları ödüllendirmesi 

3)Bir toplumda işlerini, değerlerini, sorumluluklarını paylaşan insanlar, bu davranışlarıyla topum hayatını kolaylaştırmaktadır.Böylelikle paylaşım toplumsal katılım da birlik ve beraberliği meydana getirir. 
Bireylerin bu anlayışa sahip olan toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez? 
A.toplumsal bütünlün korunduğu 
B.toplumsal dayanışmanın sağlandığı 
C.toplumun huzurlu olduğu 
D.bireylerin toplumsal yaşamdan uzaklaştığı 

4) 
1)Türk Tarih Kurumunun kurulması 
2)Miladi takvimin kabul edilmesi 
3)Aşar vergisinin kaldırılması 
4)Hafta tatilinin Cuma’dan Pazar gününe alınması 
Yukarıda verilen İnkılaplardan hangisi ya da hangilerinin batılı ülkelerle ticari ilişkileri kolaylaştırma amacına yönelik olduğu söylenebilir? 
A.Yalnız 1                           B.Yalnız 3 
C.1ve 3                                D.2 ve 4 


5)Demokrasi, insanın değerli bir varlık olarak görüldüğü yönetim biçimidir. 
Aşağıdakilerden hangisi, demokrasinin bu ilkesine uygun bir uygulama değildir? 
A.engeli bireylere iş imkanı sağlanması 
B.temel hakların, yönetenler tarafından belirlenmesi 
C.kültürel etkinliklerin geniş kitlelere ulaştırılması 
D.bireylere,yeteneklerini geliştirme imkanının verilmesi 

www.egitimedair.net / Eğitime dair ne varsa...

Copyright 2015 Eğitime Dair - Vatandaşlık Soruları. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri