Sosyal Kulüp Nedir ve Çalışma Esasları

SOSYAL  KULÜPLER

Sosyal kulüp nedir?

Ders programlarının yanında öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin tümüdür.

Kulüpler ve Çalışma Esasları

Okul açıldıktan ve sınıf temsilcileri seçildikten sonra en kısa sürede; sınıf temsilcileri ile okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin katılacağı toplantıda kurumun türüne, seviyesine, imkân ve şartlarına; çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi özelliklerine göre de yer verilen öğrenci kulüplerinden gerekli görülenlerine ya da öğrencilerin istekleri doğrultusunda farklı kulüplerin kurulmasına karar verilir.

Ayrıca kulüplerin oluşturulması sırasında aşağıdaki alanlar da göz önünde bulundurularak; 

a) Zekâ oyunları 
b) Aileye ve çevreye ekonomik katkıda bulunma 
c) Millî ve insanî değerleri tanıma ve tanıtma amaçlı öğrenci kulüpleri de kurulabilir.

Öğrenci Kulübü Çalışma Esasları

Öğrenci kulübü çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki hususlara uyulur;
            a) Öğrenci kulübü ile ilgili işlerin planlanması, yürütülmesi öğrencilerce yapılır. 
            b) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenleri, belirlenen öğrenci kulüplerinin tanıtımını, amaçlarını, çalışma esaslarını, öğrencilere kulübü seçmeden önce açıklar.  

 Müdürün Görevleri 

Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.

Müdür;
            a) Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
            b) Okulun eğitim-öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
Sınıf Öğretmenleri ile Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerinin Görevleri:

       a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
            b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
            c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.

            d) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
            e) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
            f) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
            
Öğrenci Kulübü Temsilcisinin Görevleri:

            a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
            b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
            c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
            d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.     

Öğrencilerin Görevleri:
       a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur 
            b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
            c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
            d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.  

SİVİLSAVUNMA KULÜBÜ

Sivil Savunma Kolu, meydana gelebilecek herhangi bir doğal afet (yangın, deprem vb.), kimyasal ve  biyolojik saldırı, zehirlenme ve boğulma gibi durumlarda oluşabilecek zararları en asgariye indirmek için gereken önlemleri almak amacıyla kurulmuştur. 

Bu koldaki öğrenciler oluşabilecek bu gibi durumlarda aktif bir şekilde görev almaktadırlar.

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ

Kitaplığın tanıtılması.

Kitapların sayımı.

Kitapların demirbaş defterine işlenmesi.

Kitapların türlerine göre tasnifi.

Atatürk konulu özel gün ve haftalarda kitaplığın tanıtılması, ön plâna çıkarılması.

Kitapların öğrencilere tanıtılması.

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

Kültür nedir? Kültürümüz hakkında bilgilendirmek.

Eğitici kol çalışmalarında öğrencilere, dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.

Türk Milli Eğitiminin amaçlarının doğrultusunda Türk dilini sevdirmek.

Kitap okuma alışkanlığının pekiştirilmesi.

Sanatımızı ve sanatçıyı tanıtmak..

SPOR KULÜBÜ

Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda milli ve estetik duyguları kazandırmak.

İnsan için sporun önemini kazandırmak.

Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme.

Enerjilerini boşa harcamama, iyi davranışlara yöneltme.

KIZILAY KULÜBÜ

Kızılay nedir?

Kızılay’ın toplumdaki öneminin vurgulanması.

Kızılay’ın toplumumuza sağladığı faydalar.

İlkyardım nedir? Nasıl yapılır?

Kan bağışının önemi ve kişiye kazandırdıkları.

İnsan yaşamını tehlikeye sokacak olan hastalıkların tanınması ve bunlardan korunmak.

Kent kızılay merkezinin tanınması

RESİM KULÜBÜ

Resim nedir? Amaçları nelerdir?

Resim yapmanın insan yaşamındaki önemi nedir?

Atatürk’ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi.

Yetenekli öğrencilerin ortaya çıkmasında yardımcı olmak.

Okulu güzelleştirme ile ilgili çalışmaların, okulu güzelleştirme kolu ile birlikte yürütülmesi.

MÜZİK KULÜBÜ

Öğrencilere okulda ve yaşamlarında iş bölümünün yararlarını göstermek ve bu konuda gelişmelerine yardımcı olmak.

Okullarımızda, milli oyunlarımızın, müziği, giyimi ve figürleri ile yaşatılmasına çalışmak.

Okulu tanıtmak, sesini duyurmak için okul geceleri düzenlemek.

Yapılan çalışmaların sergilenmesi.

ÇEVRE KULÜBÜ

Temizliğin insan yaşamındaki önemi.

Temizliğin insana sağladığı yararlar.

Temiz ve düzenli olmanın kişiye kazandırdığı yararlar.

Okul içindeki temizliğin önemli olduğunun kavraması.

Okul bahçesindeki ağaçların korunmasına uygun yerlerin ağaçlandırılması.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI KULÜBÜ

Vakıf nedir? Tanıtılması.

Türk vakıf eserlerinin tanıtılması.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı vakıf eserlerinin tanıtılması.

İlimizdeki vakıf eserlerinin tanıtılması..

Vakıfların insan yaşamındaki öneminin vurgulanması.

OKUL ARAÇLARINI KORUMA KULÜBÜ

Öğrencilere, okulda ve hayatta işbölümünün yararlarını göstermek bu duruma alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.

Okul araç ve gereçlerini koruma ve temiz tutmanın önemini, bütün öğrencilere kavratmak.

Devlet malını korumanın topluma yararlı olmanın güzel olduğunu kavratmak.

Eğitici kol çalışmalarında, öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.

 

YEŞİLAY KULÜBÜ

Ülkemizdeki Yeşilay durumunun öğrencilere aktarılması

Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilere bilgi vermek

Sigara ve alkolün zararlarını anlatan etkinlikler yapmak

SATRANÇ KULÜBÜ

Satranç  analitik düşünmeyi gerektiren, öğrencilerin doğru karar verebilme, hedef belirleme, ayrıntıları görme gibi yeteneklerini geliştiren bir zekâ oyunudur.

TEMSİL VE MÜSAMERE KULÜBÜ 
Rol yapma yeteneği olan öğrenciler, piyes, skeç ve parodilerle sınıf geceleri, okul gecesi,  milli ve özel günlerde teşhir imkanı bulacaklardır. Öğrenciler yeteneklerine göre eleme  yapılacaktır.

 

Copyright 2015 Eğitime Dair - Sosyal Kulüp Nedir ve Çalışma Esasları. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri