Osmanlı Tarihi Soruları

Kategori: Tarih

Osmanlı Tarihi Soruları

Soru 31: Fatih’in babası üç defa padişah olmuş bir insandır. 1421 yılındaki ilk 
               padişahlığı 1444 yılında kendini yorgun hissettiği için tahtı oğlu Fatih’e 
               bırakmasıyla biter. Ama Varna savaşının evvelinde Fatih’in babasına: 
               “Eğer ben padişah isem emrediyorum gel ordunun başına geç, eğer sen 
               padişahsan gel devletini müdafaa et” demesi üzerine ikinci defa tahta oturur. 
               Varna savaşı kazanıldıktan sonra tekrar kıyıya çekilen padişah 1448 de yapılan 
                 II. Kosova savaşında üçüncü kez tahta geçer ve vefatına kadar Osmanlıların 
                 imar, düzen ve intizamı ile uğraşarak ülkeyi yöneten padişahımız kimdir? 
Cevap   : II. Murat 

Soru 32: Osmanlı Şehzadeleri arasında en talihsiz olanı idi. Abisi ile olan iktidar 
               mücadelesi sonunda vatanı terk etti. O günden sonra ömrü tövbe ile geçti. 
               Papa tarafından yapılan hiç bir vaade boyun eğmedi ve taviz vermedi. 
               Allah (c.c.)’a şöyle yalvarırdı: “Ya Rabbi! Eğer İslam düşmanları beni 
               vatanıma karşı kullanacaksa al canımı ve o günlerimi gösterme. 
               ” Hatta papağanına bile duayı öğretti. Ölümünden bir yıl sonra bile hala 
               papağanı “Allah’ım onu affet” diye mırıldanıyordu. Talihsiz Şehzade ismi ile 
               tarihe geçmiş, Fatih Sultan Mehmet’in küçük oğlu kimdir? 
Cevap   : Cem Sultan 

Soru 33: Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptığı hatalar olarak bilinen kadın elinin saray 
               işlerine karışmasıdır. Bu kadın ise Kanuni’nin ikinci hanımı asıl adı Roksalina 
               olan yahudi asıllı Rus ovalarında yaşayan Slav ırkındandır. Kendinden olma 
               oğlunu padişah yapma uğruna entrikalarla dedesi Yavuz kadar zeki olduğu 
               bilinen Şehzade Mustafa’yı katlettirmesi Osmanlıya açtığı zararın sadece bir 
               tanesidir. Kanuni için özel bir yere sahip, devlet işlerine karışan bu kadın kimdir? 
Cevap   : Hürrem Sultan 

Soru 34: Kanuni’nin Hürrem Sultandan olma oğlu, Sokullu Mehmet paşanın 
               yardımıyla devleti idare eden, Tunus ve Yemen zamanında fethedilmesine 
               rağmen ordunun başında hiç savaşa iştirak etmemiş, adına Edirne’de Selimiye 
               Camii yapılan Osmanlı padişahı kimdir? 
Cevap   : Sultan II. Selim 

Soru 35: Barbaros Hayrettin Paşanın abisi olan bir denizcimiz, reisimiz vardı ki, Ege 
               ve Akdeniz’de adını duyan Hıristiyan alemi titrerdi. Rodos Şövalyelerine esir 
               düştüğü halde tevekkül ve cesareti ile kurtulan, İspanyol ve Cenevizlileri 
               perişan edip Cezayir’i ele geçirerek Cezayir hükümetini kuran 
               Yavuz Sultan Selim, Şehzade Korkut gibi isimlerin desteğini alan şahadetin 
               en güzellerinden denizde şehit olan büyük reis kimdir? 
Cevap   : Oruç Reis 

Soru 36: Minare ve bayrak direklerinin tepesindeki hilale ne denir? 
Cevap   : Alem 

Soru 37: Bayrak, sancak taşıyan kimseye (bayraktar, sancaktara) Osmanlı da ne 
               ad verilir? 
Cevap   : Alemdar 

Soru 38: Osmanlı tarihinin en muzdarip padişahı olmuştur. 1922 yılında Malta’ya 
               oradan da Hicaz’a geçmiş ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in mübarek ruhaniyeti 
               ile görüştü. Daha sonra Hicaz’dan San Marino şehrine geldi ve ömrünü 
               orada tamamladı. Cenazesi de yaşantısı gibi muzdarip oldu, tabutuna 
               müslümanların halifesi yazıldı. Vasiyeti Selahattin Eyyubi türbesine 
               gömülmekti yer olmayınca Sultan Selim Camii avlusuna defnedildi. 
               Bir müddet sonra cami avlusundaki mezarlarda kaldırılarak park yapıldı. 
               Mezarında bile rahat yüzü gösterilmemiş bir metrelik kabir dahi kendisine 
               çok görülmüş olan Osmanlının son padişahı kimdir? 
Cevap   : Sultan Vahdettin 

Soru 39: Osmanlılarda keşif yapan, tahrif veya yağma maksadıyla düşman memleket 
               arazisine akın yapan kimseye ne denir? 
Cevap   : Akıncı 

Soru 40: Osmanlı İmparatorluğu yıkılana kadar devlet idaresinin merkezi sayılan yere 
               ne ad verilir 
Cevap   : Babıali 

Soru 41: Osmanlılarda eyaletlerin mülki ve askeri en yetkili kişisine (bugünkü valiye) 
               ne denir? 
Cevap   : Beylerbeyi 

Soru 42: Devlet hazinesinin bulunduğu yer veya maliye dairesine Osmanlılarda ne ad 
               verilirdi? 
Cevap   : Beytülmal 

Soru 44: Osmanlılarda meydana gelen dava ve uyuşmazlıkları şeriat esaslarına göre 
               çözen ve karar veren hakime ne ad verilir? 
Cevap   : Kadı 

Soru 45: Bozulan ve ıslahı imkansız hale gelen yeniçeri ocağını kaldıran, yerine 
               Asakiri-i Mansurei Muhammediye adı altında yeni bir ordu kuran, 
               ilk modern tıp okulu olan Tıphane-i Amire’yi öğretime açan, Türkiye’de 
               yayınlanan ilk Türkçe gazete olan Takvim-i Vekayı’nin çıkarılmasına 
               öncülük eden, ilk nüfus sayımını yaptıran Osmanlı sultanı kimdir? 
Cevap   : II. Mahmut 

Soru 46: Sultan Ahmet Camisinin mimarı kimdir? 
Cevap   : Sedefkar Mehmet Ağa 

Soru 47: Osmanlı hükümdar sülalesinin erkek evlatlarına verilen isim nedir? 
Cevap   : Şehzade 

Soru 48: Osmanlılarda ilmiye sınıfının başında bulunan en yetkili din adamı kimdir? 
Cevap   : Şeyhülislam 

Soru 49: Osmanlı padişahlarının imzası, nişan ve alameti olarak kullanılan sembole 
               ne denir? 
Cevap   : Tuğra 

Soru 50: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen en yüksek mevkisinde görev yapan 
               yüksek rütbeli vezire ne ad verilir? 
Cevap   : Sadrazam 

Soru 51: Osmanlıda yeniçeri ocağında görevli olan devlet askerleri kimdir? 
Cevap : Kapıkulu 

Soru 52: Osmanlı zamanında ilk defa Rumeli yakasına kim zamanında geçildi ve 
               kendi adına ilk defa para bastıran padişah kimdir? 
Cevap : Orhan Gazi 

Soru 53: Hadimül Haremeyn (iki haremin hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir? 
Cevap : Yavuz Sultan Selim Han 

Soru 54: Hadimül Müslimin (müslümanların hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir? 
Cevap : Sultan Abdülhamit Han 

Soru 55: Kendi kurduğu medreseden bir oda alabilmek için imtihana tabi tutulan 
               Osmanlı sultanı kimdir? 
Cevap   : Fatih Sultan Mehmet 

Soru 56: İslam’ı Hindistan’ın içlerine kadar yayan, aralarında Biruni ve Firdevsi’nin 
               de bulunduğu bir çok bilim ve sanat adamını koruyuculuğu altına alarak 
               Gazne’yi Orta Asya’nın en parlak kültür merkezi haline getiren, İslam 
               dininin ateşli savunucusu Türk hükümdarı kimdir? 
Cevap   : Gazneli Mahmut 

Soru 57: Malazgirt meydan muharebesinin kahramanıdır. Çağrı Beyin oğludur. 
               Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin ölümü ile hükümdar olmuştur. 1064 de Bizans 
               topraklarına girmiş ve fethetmiştir. Azarbeycan, Urfa, Malazgirt’i fethetmiş, 
               Hıristiyan ordusuyla baş etmiş, Romen Diyojeni esir etmiş ve Anadolu’yu 
               müslümanların yurdu haline getirmiştir. Yerine oğlu Melihşah’ı yetiştirmiş ve 
               Malazgirt zaferinden bir yıl sonra düşman komutanı tarafından hançerlenerek 
               öldürülmüştür. Malazgirt savaşında secdeye kapanıp: “Niyetim halistir 
               Allah’ım yardım et, sözlerimde yalan varsa kahret” demiş ve askerlerine 
               dönerek “Burada Allah (c.c.)’dan başka Sultan yoktur. Benimle birlikte 
               savaşmak yada savaşmamakta serbestsiniz” diyerek kefenini giyip 
               Malazgirt’e yürüyen kahraman kimdir? 
Cevap : Alparslan 

Soru 58: Selçuklu vezirlerinin ünvanı veya Selçuklu hükümdarı oğullarına harp ve 
               siyaseti öğretmek için tayin ettikleri ümeradan olan şahsa ne denir? 
Cevap : Atabey 

Soru 59: Türklerin ilk sultanı Süleyman Şahın oğludur. Çaka Beyin kızı ile evlendi. 
               İznik’e yerleşip sultan oldu. Bizanslılar Türkleri yok etmek katı ile Çaka 
               Bey ile arasını açınca öldürmek zorunda kaldı. Haçlı saldırıları karşısında 
               Anadolu içerlerine çekilip zaman aralıklı saldırılarla önce Amasya sonra 
               Ereğli civarında 300000 kişilik ayrı ayrı olmak üzere haçlıları perişan etti. 
               Haçlıların Kudüs hayalini boşa çıkardı. Selçuklular bu sultan sayesinde eski 
               güçlerine sahip oldular. 1107 yılında savaş esnasında Habur ırmağına atıyla 
               birlikte düşüp şehit olan bu ünlü Selçuklu sultanı kimdir? 
Cevap : I. Kılıçarslan 

Copyright 2015 Eğitime Dair - Osmanlı Tarihi Soruları. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri