Osmanlı Tarihi Kronolojisi

Yazdır
Kategori: Tarih

Osmanlı Tarihi Kronolojisi

1299 -1400

1299- 1300

 • Osmanlı tarihinin başlaması

1302

 • Osman Gazi'nin Koyunhisari Zaferi

1302

 • III. Alâeddin Keykubad'in ölümü  

1320

 • Yunus Emre'nin ölümü

1324

 • Orhan Gazi'nin tahta geçişi  

1326

 • Bursa’nın fethi  

1331

 • İznik’in fethi

1331

 • İlk Osmanlı medresesinin, İznik’te kurulması  

1346

 • Orhan Gazi'nin evliliği ve Bizans ile ittifakı  

1354

 • Gelibolu'nun fethi  

1362

 • Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat’ın tahta çıkısı  

1366

 • Gelibolu'nun elden çıkış

1371

 • Çirmen Zaferi  

1376

 • Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hâkimiyetini kabulü  

1377

 • Gelibolu'nun Osmanlılara iadesi  

1385 – 1386

·         Nis ve Sofya’nın alınışı

1389

 • I. Kosova Zaferi  

1389

 • I. Murat’ın şahadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta çıkısı

1390

 • Karaman Seferi, Konya’nın muhasarası

1390

 • Gelibolu Tersanesi’nin inşası  

1396

 • Niğbolu Zaferi  

1397 – 1398

 • Akçay Zaferi ve Karaman’ın Osmanlı hâkimiyetini kabulü

1398

 • Karadeniz beyliklerinin ilhakı

1400 – 1500

1400
 • Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması;
1400
 • İlk Osmanlı Darü's-şifa’sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi  
1402
 • Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid'in esareti  
1411
 • Çelebi Mehmet'in tahta çıkısı  
1413
 • I. Mehmet'in duruma hâkim olup devleti yeniden kurusu  
1416
 • Osmanlı-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhu, Şeyh Bedreddin isyanı  
1416
 • Macar Seferi  
1417
 • Avlonya'nın fethi  
1418 – 1420
 • Samsun bölgesinin zaptı  
1421
 • Çelebi Mehmet'in ölümü ve II. Murat’ın cülusu  
1425
 • Molla Fenari'nin ilk Şeyhülislam olarak tayini  
1425 – 1426
 • Teke Beyliği’nin intikali  
1427 – 1428
 • Germiyan Beyliği’nin intikali  
1429
 • Şeyh Hamdullah’ın Amasya'da doğusu  
1430
 • Selanik'in fethi  
1432
 • Fatih Sultan Mehmet'in doğumu  
1434
 • Edirne'de II. Murat tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması  
1439
 • Semendire'nin alınışı  
1440
 • Basarîsiz Belgrad kuşatması  
1444
 • Segedin Sulhu  
1444
 • II. Murat’ın tahttan çekilisi, II. Mehmet'in cülusu ve Varna zaferi  
1445
 • II. Mehmet'in tahttan çekilisi ve II. Murat'ın ikinci defa cülusu  
1447
 • Edirne'de II. Murat tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması  
1448
 • II. Kosova Zaferi  
1451
 • II. Murat’ın ölümü ve II. Mehmet'in ikinci defa cülusu  
1453
 • İstanbul’un fethi  
1453
 • Ayasofya’nın camiye çevrilmesi  
1458 – 1460
 • Mora'nın ele geçirilişi  
1461
 • Trabzon Rum İmparatorluğu’nun sonu  
1463
 • Osmanlı-Venedik Savası’nın başlaması  
1466
 • II. Mehmet'in Arnavut seferi  
1468
 • Karamanoğulları'nın sonu  
1468
 • II. Mehmet tarafından İstanbul’da Topkapı Sarayı’nın tesisi  
1470
 • Egriboz'un alınışı  
1472
 • Topkapı Sarayının inşası  
1473
 • Otlukbeli Zaferi: Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi  
1475
 • Kırım’ın Osmanlı tabiiyetine girişi  
1481 ·         II. Mehmet'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkısı  
1484
 • Kili ve Akkirman'in fethi  
1484 – 1488
 • Edirne'de Hayrettin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası  
1485
 • Osmanlı-Memluk mücadelesinin başlaması  
1488
 • Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü's-Şifası’nın yapımı  
1491
 • Osmanlı-Memluk Barışı  
1492
 • İspanya’dan çıkarılan Yahudilerin de Osm. Devleti'nin himayesine girmesi  
1495
 • Macarlarla mütareke, Cem Sultan’ın ölümü, Şehzade Süleyman’ın doğumu
1499
 • Venedik Harbi  
1499
 • Inebahti'nin alınışı  
1499
 • Preveze baskını

1500 – 1600

1500
 • Modon, Navarin ve Koron'un alınışı  
1500 – 1505
 • İstanbul’da Yakub Sah B. Sultan Sah’ın II. Bayezid'in Külliyesi'ni inşası  
1502
 • Venedikle sulh  
1509
 • İstanbul’da kıyamet-i suğra (küçük kıyamet) zelzelesi  
1511
 • Sahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi  
1512
 • II. Bayezid'in tahttan çekilisi, I. Selim'in cülusu  
1512
 • Anadolu Türk edebiyatında ilk Sehrengiz örneğini yazan Mesih’inin ölümü;
1512
 • Selim döneminden I. Ahmet dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.
1514
 • Çaldıran Zaferi, Tebriz'e giriş  
1516
 • Mısır Seferi ve Mercidabik Zaferi  
1517
 • Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giriş  
1517
 • Haliç'te tersane yapımının tamamlanması  
1517
 • Piri Reis'in Mısır’da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması  
1519
 • Cezayir'in iltihakı  
1520
 • I. Selim'in vefatı, I. Süleyman’ın cülusu  
1521
 • Belgrad’in fethi  
1522
 • K. S. S.’ın validesi, Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da Bimaristan inşa edilmesi  
1522
 • Rodos adasının ilhakı  
1525
 • Yeniçeri isyanı  
1525
 • Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü  
1526
 • Mohaç Zaferi  
1527
 • Bosna’nın Fethi’nin tamamlanması  
1528
 • Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi  
1529
 • Viyana kuşatması, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması  
1530 – 1540
 • Divan-i Selimi'nin yazılması  
1530 – 1588
 • Sinan’ın imparatorluğun bas mimari olarak faaliyet göstermesi  
1532
 • Alaman Seferi  
1533 – 1534
 • Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini  
1536
 • Veziriazam İbrahim Paşa’nın idamı  
1538
 • Preveze Zaferi  
1543
 • Estergon'un ve Istolni Belgrad'in fethi  
1547
 • San'a'nin fethi  
1550
 • Süleymaniye Külliyesi'nin inşası  
1551
 • Trablusgarb'ın fethi  
1553
 • Piri Reis'in ölümü  
1555 ·         İlk Osmanlı-Iran antlaşması: Amasya Müsalahasi  
1557
 • Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas’ın fethi  
1559
 • Şeh. Bayezid ile Selim'in Konya Savası ve Bayezid'in yenilerek İran’a sığınması  
1566
 • K. S. Süleyman’ın son seferi: Zigetvar ve Sultanin vefatı, II. Selim'in cülusu  
1574
 • Buğdan Zaferi  
1574
 • Tunus'un fethi  
1574
 • Selimiye'nin açılısı ve II. Selim'in vefatı ve III. Murat’ın cülusu  
1575
 • Edirne'de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası  
1578
 • Osmanlı-Iran Savası’nın başlaması  
1580
 • İstanbul Rasathanesi'nin yıktırılması  
1583
 • Meşale Zaferi  
1585
 • Tebriz'in alınışı  
1590
 • Osmanlı-Iran Antlaşması  
1593
 • Osmanlı-Habsburg Savaşları  
1595
 • Estergon'un düşüşü  
1595
 • III. Murad’in vefatı, III. Mehmet'in cülusu  
1596
 • Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Zaferi

1600 – 1700

1600
 • Sikke tashihi  
1601
 • Kanije Zaferi  
1603
 • Osmanlı-Iran Savası’nın başlaması  
1603
 • III. Mehmet'in vefatı, I. Ahmet'in cülusu  
1612
 • Osmanlı-Iran Antlaşması  
1615
 • Iran Savası’nın yeniden başlaması  
1617
 • I. Mustafa’nın cülusu  
1617
 • İstanbul’da Mehmet Ağa tarafından Sultan Ahmet Camii'nin inşası  
1618
 • I. Mustafa’nın hal'I ve II. Osman’ın cülusu  
1621
 • II. Osman’ın Lehistan seferine çıkısı (Hotin seferi)  
1622
 • II. Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın yeniden tahta çıkısı  
1623
 • I. Mustafa’nın tahttan indirilip IV. Murat’ın cülusu  
1634
 • İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)  
1635
 • IV. Murat’ın Revan seferine çıkısı  
1638
 • Bağdat Seferi ve Bağdat’ın alınışı  
1639
 • Osmanlı-Iran sulhu: Kasri-Şirin Antlaşması  
1640
 • IV. Murat’ın ölümü, İbrahim’in tahta çıkısı, sikke tashihi  
1642
 • Hafız Osman’ın İstanbul’da doğusu  
1645
 • Girit seferinin açılısı, Hanya’nın alınışı  
1648
 • Kandiye kuşatması  
1650
 • Osmanlı musikisi eserlerinin ilk notalı tespiti (Ali Ufki'nin eseri)  
1656
 • Çanakkale Boğazı’nın Venedik ablukası altına alınması  
1656
 • Köprülüler devrinin başlaması  
1660
 • Varad Kalesi'nin alınışı  
1663 ·         Uyvar seferi, Uyvar'in fethi  
1664
 • St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması  
1669
 • Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hâkimiyetine girişi  
1672
 • Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı  
1672
 • Bucaş Antlaşması  
1676
 • Osmanlı-Lehistan sulhu: Zorawna Antlaşması  
1682
 • Osmanlı-Rus Antlaşması  
1682
 • Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü  
1683
 • II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun  
1685
 • Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı  
1687
 • IV. Mehmet'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman’ın cülusu  
1687
 • Eğri kalesinin düşüşü  
1688
 • Belgrad'in elden çıkısı  
1690
 • Kanije kalesinin düşüşü  
1690
 • Belgrad'in geri alınışı  
1691
 • II. Ahmet'in tahta çıkısı  
1695
 • II. Ahmet'in ölümü  
1695
 • II. Mustafa’nın cülusu, Malikâne sisteminin uygulanmaya başlanması 
1699
 • Karlofça Antlaşmasının imzalanması

1700 – 1800

1700

·         Ruslarla İstanbul Antlaşması’nın imzalanması  

1702

·         Müneccimbaşı Ahmet Dede b. Lütfullah’ın ölümü  

1703

·         III. Ahmet'in tahta çıkısı  

1703

·         "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması  

1711

·         Prut Zaferi ve Barısı  

1711

·         Rıdvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü  

1715

·         Venedik'e savaş açılması ve Mora Seferi  

1716

·         Osmanlı-Avusturya Savası, Varadin bozgunu, Temasvar'in elden çıkışı  

1718

·         Pasarofça Antlaşması  

1720

·         İstanbul’da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması  

1720

·         III. Ahmet için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi  

1721

·         Çelebi Mehmet Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidisi  

1723

·         Iran seferinin üç cepheli olarak açılısı  

1724 – 1725

·         Azerbaycan harekâtı, Tebriz ve Cence'nin alınışı  

1726

·         İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kurulusu  

1730

·         Yanyalı Mehmet Esad b. Ali b. Osman’ın ölümü  

1732

·         Osmanlı-Iran barışı  

1736

·         Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları  

1736

·         Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Marasi'nin ölümü  

1739

·         Belgrad Antlaşması  

1742

·         Ömer Sifai'nin ölümü  

1743

·         Osmanlı-Iran Savası’nın yeniden hızlanması  

1746

·         Osmanlı-Iran barışı  

1748 – 1755

·         İstanbul’da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi  

1754 I

·         . Mahmud'un ölümü, III. Osman’ın cülusu  

1757

·         III. Osman’ın ölümü, III. Mustafa’nın cülusu  

1758

·         Mustafa Rakım’ın Ünye'de doğusu  

1768

·         Osmanlı-Rus Savası’nın başlaması  

1771

·         Kırım’ın işgali  

1774

·         Sürat Topçuları Ocağı’nın kurulması  

1783

·         Rusya’nın Kırım’ı ilhakı  

08.01.1784

·         Osmanlı Devleti'nin Rusya’nın Kırım’ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması  

17.08. 1787

·         Osmanlı-Rus Savası’nın ilanı  

1789

·         Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı  

1789

·         I. Abdülhamit'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması  

11.07.1789

·         Osmanlı-İsveç ittifakı  

1790

·         Osmanlı-Prusya ittifakı  

1790

·         Yergögü Mütarekesi  

1791

·         Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savasın bitirilmesi. Zistovi Antlaşması

1791

·         Rus Savaşı’nın sonu. Kalas Mütarekesi  

1792

·         Nizam-i Cedid hareketinin başlaması  

10.01. 1792

·         Kırım’ın Rusya'ya bırakılması, Yas Antlaşması  

1793

·         Nizam-i Cedid Ordusu'nun Kurulusu, Zahire Nezareti'nin kurulması 

1795

·         Lehistan’ın Avrupa haritasından silinmesi  

1797

·         Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası  

1797

·         Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması  

1798

·         Fransa'ya karsı Osmanlı-Rus ittifakı ve Fransa'ya savaş ilanı  

1799

·         Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmet Pasa tarafından mağlup edilmesi  

1799

·         Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır’ın işgalinin devamı

1800 – 1850

1800

·         Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları

1801

·         Mısır’ın tahliyesine dair mütareke

1802

·         Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi

1802

·         Paris Antlaşması. Fransa ile barış

1804

·         Sırp isyanlarının başlaması

1805

·         Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması

1805

·         Beykoz Çuka ve Kâğıt Fabrikası’nın faaliyete geçmesi

1805

·         Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’a vali olarak tayini

1806

·         Nizam-i Cedid'in basarîsizliği ve gerilemesi. İkinci Edirne Vak'asi

1806

·         Osmanlı-Rus Savası

1806

·         Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi

1807

·         İngiltere’nin Rusya’nın yanında Osmanlı savasına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi, İngiliz filosunun İskenderiye’ye saldırması ve Mehmet Ali tarafından mağlup edilmesi

1807

·         Nizam-i Cedid'e karsı ayaklanma, III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-i Cedid'in ilgası

1807 – 1808

·         IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler

1808

·         Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması

1808

·         Yeniçeri Ayaklanması: Alemdarın Sonu

 

·         1809 İngiltere ile süren savasın sonu: Kal’a-i Sultaniyle Antlaşması

1812

·         Vahhabi ayaklanmasının Mehmet Ali Pasa tarafından bastırılması

1812

·         Rus Savası’nın sonu: Bükreş Antlaşması, Sırbistan’a özerklik verilmesi

1821

·         Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması

1824

·         Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

1826

·         Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması

1826

·         Rusya ile Akkerman Antlaşması’nın akdi

1827

·         Osmanlıların İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları

1827

·         Navarın saldırısı: Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması

1828

·         Rusya’nın savaş ilan etmesi

1829

·         Edirne Barışı: Yunanistan’ın bağımsızlığı

1830 – 1831

·         Nüfus sayımları

1830

·         Fransızların Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri

1832

·         Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyanı

1832

·         Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri

1833

·         Mehmet Ali Paşaya karsı Osmanlı-Rus ittifakı: Hünkâr İskelesi Antlaşması, Boğazların diğer devletlere kapatılması

1837

·         Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adli buharlı geminin denize indirilmesi 
1839 Mehmet Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

1839

·         II. Mahmut'un vefatı üzerine Abdülmecit'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmet Ali'ye teslimi

1839

·         Tanzimat Fermanı’nın ilanı

21.12.1840

·         Namık Kemal'in doğumu

1841

·         Londra Boğazlar Mukavelenamesi

 

·         1845 İzmir’de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması

1845

·         Sultan Abdülmecit'in Meclis-i Vale’yi ziyareti

1847

·         Telgrafın Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesi

1848

·         Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

1850 - 1900

1851

·         Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1853

·         İstanbul’da I. Abdülmecit tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın inşa ettirilmesi

1855

·         İstanbul’da Sehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)

1855

·         Osmanlı İmparatorluğu’nda telgrafın hizmete girmesi

1856

·         Bank-i Osmanî’nin kurulması

1856

·         Paris Barış Antlaşması, Rusya’nın bozguna uğraması

1858

·         Arazi Kanunnamesi'nin kabulü

1861

·         Abdülmecit'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması

1862

·         Altının değerinin 100 kuruş olarak tespiti

1863

·         Abdülaziz'in Mısır’a seyahati

1864

·         Iyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi

1865

·         İstanbul Birinci Şehir Postası’nın kurulusu

1866

·         Ahmet Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlıların topçulukta hamle yapması

1867

·         Sırbistan’daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi

1867

·         Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati

1869

·         Süveyş Kanalı’nın açılması

1870

·         Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya’nın Paris Antlaşması’nın hükümlerini tanımaması

1873

·         Mehmet Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tip lügati olan Lügat-i Tıbbiye’nin neşredilmesi; Sava Paşa’nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-i Osmanî’nin kapanması

1875

·         Bosna-Hersek isyanları

1876

·         Karadağ’ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

1876

·         Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'in tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamit'in cülusu

1876

·         Meşrutiyet’in ilanı

1876

·         Ziya Gökalp’ın doğumu

1878

·         Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması

1878

·         Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın müstakil birer devlet olmaları

1878

·         Kıbrıs’ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi

1880

·         Vergi reformu, Ziya Paşa’nın ölümü

1881

·         Mustafa Kemal'in Doğumu

1884

·         Yahya Kemal'in doğumu

1888

·         Namık Kemal'in ölümü

1897

·         Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları ve Osmanlı-Yunan Savası ve Osmanlı zaferi

1900 - 1924

1905

·         Ermenilerin II. Abdülhamit'e bombalı saldırı tertiplemeleri

1908

·         II. Meşrutiyet’in ilanı

1909

·         II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, V. Mehmet Reşat’ın tahta çıkarılması

1911 – 1912

·         Osmanlı İtalyan Savası

1912 – 1913

·         Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savası’ndan istifade etmek istemeleri: Balkan Savası

1912

·         İtalyanların Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı’na tecavüzleri

1912

·         I. Balkan Savası

1913

·         I. Balkan Savası’nın sona ermesi

1914

·         Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması, Almanya’nın Fransa'ya, İngiltere’nin Almanya'ya savaş ilanı: I. Cihan Savası’nın başlaması, Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi

1914

·         Enver Pasa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi

19.19.1919

·         Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi

1920

·         İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması’nı imzalanması

1922

·         Sultan Vahdettin'in yurtdışına çıkması, Abdülmecit Efendi'nin halife olarak seçilmesi

1923

·         Lozan Barış Antlaşması

1923

·         Ankara’nın başşehir olarak kabulü

29.10.1923

·         Cumhuriyet'in ilanı

03.031924

·         Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları

Copyright 2014 Osmanlı Tarihi Kronolojisi. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri