Tarih Soru ve Cevapları 2

Kategori: Tarih

Soru 51: Osmanlıda yeniçeri ocağında görevli olan devlet askerleri kimdir? 
Cevap : Kapıkulu 

Soru 52: Osmanlı zamanında ilk defa Rumeli yakasına kim zamanında geçildi ve 
               kendi adına ilk defa para bastıran padişah kimdir? 
Cevap : Orhan Gazi 

Soru 53: Hadimül Haremeyn (iki haremin hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir? 
Cevap : Yavuz Sultan Selim Han 

Soru 54: Hadimül Müslimin (müslümanların hizmetçisi) lakabı hangi padişaha aittir? 
Cevap : Sultan Abdülhamit Han 

Soru 55: Kendi kurduğu medreseden bir oda alabilmek için imtihana tabi tutulan 
               Osmanlı sultanı kimdir? 
Cevap   : Fatih Sultan Mehmet 

Soru 56: İslam’ı Hindistan’ın içlerine kadar yayan, aralarında Biruni ve Firdevsi’nin 
               de bulunduğu bir çok bilim ve sanat adamını koruyuculuğu altına alarak 
               Gazne’yi Orta Asya’nın en parlak kültür merkezi haline getiren, İslam 
               dininin ateşli savunucusu Türk hükümdarı kimdir? 
Cevap   : Gazneli Mahmut 

Soru 57: Malazgirt meydan muharebesinin kahramanıdır. Çağrı Beyin oğludur. 
               Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin ölümü ile hükümdar olmuştur. 1064 de Bizans 
               topraklarına girmiş ve fethetmiştir. Azarbeycan, Urfa, Malazgirt’i fethetmiş, 
               Hıristiyan ordusuyla baş etmiş, Romen Diyojeni esir etmiş ve Anadolu’yu 
               müslümanların yurdu haline getirmiştir. Yerine oğlu Melihşah’ı yetiştirmiş ve 
               Malazgirt zaferinden bir yıl sonra düşman komutanı tarafından hançerlenerek 
               öldürülmüştür. Malazgirt savaşında secdeye kapanıp: “Niyetim halistir 
               Allah’ım yardım et, sözlerimde yalan varsa kahret” demiş ve askerlerine 
               dönerek “Burada Allah (c.c.)’dan başka Sultan yoktur. Benimle birlikte 
               savaşmak yada savaşmamakta serbestsiniz” diyerek kefenini giyip 
               Malazgirt’e yürüyen kahraman kimdir? 
Cevap : Alparslan 

Soru 58: Selçuklu vezirlerinin ünvanı veya Selçuklu hükümdarı oğullarına harp ve 
               siyaseti öğretmek için tayin ettikleri ümeradan olan şahsa ne denir? 
Cevap : Atabey 

Soru 59: Türklerin ilk sultanı Süleyman Şahın oğludur. Çaka Beyin kızı ile evlendi. 
               İznik’e yerleşip sultan oldu. Bizanslılar Türkleri yok etmek katı ile Çaka 
               Bey ile arasını açınca öldürmek zorunda kaldı. Haçlı saldırıları karşısında 
               Anadolu içerlerine çekilip zaman aralıklı saldırılarla önce Amasya sonra 
               Ereğli civarında 300000 kişilik ayrı ayrı olmak üzere haçlıları perişan etti. 
               Haçlıların Kudüs hayalini boşa çıkardı. Selçuklular bu sultan sayesinde eski 
               güçlerine sahip oldular. 1107 yılında savaş esnasında Habur ırmağına atıyla 
               birlikte düşüp şehit olan bu ünlü Selçuklu sultanı kimdir? 
Cevap : I. Kılıçarslan 

Soru 60: Selçukluların adil sultanıdır. Alparslan’ın oğludur. Karahanlılar’ın elindeki 
               topraklarını geri aldı. Abbasi Halifesi ile akrabalık kurarak Selçuklu 
               İmparatorluğunu İslam ülkelerinin koruyucusu yaptı. Değerli Veziri Nizamül 
               Mülk sayesinde adaleti gerçekleştirdi ve lakabına “El Sultanül Adil” adalet 
               sahibi sultan denildi. Zamanında Ömer Hayyam, Kaşgarlı Mahmut, İmamı 
               Kuşeyri ve İmamı Gazali gibi alimler onun yardımını gördü. Saray işlerine 
               kadın sokmak gibi bir hata sebebi ile bir takım fitneler onun ve vezirinin 
               başını yemiştir. Selçukluların altın döneminin bu sultanı kimdir? 
Cevap   : Melik Şah 

Soru 61: Selçuklu İmparatorluğunda isminden söz ettiren en büyük devlet adamıdır. 
               Sultan Alparslan’ın veziri oldu ve 29 yıl bu görevde kaldı. Kendi adıyla 
               anılan meşhur Nizamiye Medresesini kurdu. Melik Şahın da vezirliğini 
               yapan ve batıl mezhep mensupları tarafından şehit edilen bu ünlü Selçuklu 
               veziri kimdir? 
Cevap   : Nizamül Mülk 

Soru 62: Tarihte ilk müslüman Türk devleti hangisidir ve nerede ne zamandır? 
Cevap   : Karahanlılar devleti, Miladi 840 yılında Türkistan’da 

Soru 63: Abbasi Halifelerinin en kudretlisi ve büyüklerinden, 23 yıllık halifelik 
               dönemi Abbasilerin en parlak dönemi olmuştur. Babası 3.Abbasi halifesi 
               Mehdi Bin Ebu Cafer Mansur’dur. Kadısı İmamı Azam Hazretlerinin 
               talebesi İmamı Yusuf idi. Bizans’a karşı devamlı zaferler elde etti. 
               Zamanında Avrupa cehalet içinde yüzerken onun Frenk İmparatorluğuna 
               gönderdiği çalar saat hayretler verdi. Onun devri Abbasilerin toprak 
               bakımından en geniş oldukları devir oldu. Yerine oğlu Emin Bin Abbas 
               halife oldu. Abbasiler denince ilk akla gelen bu halifenin adı nedir? 
Cevap   : Harun Reşit 

Soru 64: Abbasi devletini kim yıktı? 
Cevap   : Moğollar 

Soru 65: Emevi halifelerinin en büyüklerindendir. Adaleti ve dindarlığı kendisine 
               ikinci Ömer dedirtmiştir. Zaten annesi Hz. Ömer’in torunudur. Emevilerin 
               8. Halifesi olup geçmiş tüm Emevi hatalarını devlet adına tekrarlanmamasına 
               çalıştı. Babasının varlığı sebebi ile çok zengin olan hanımına “Ey Fatıma! 
               İnsanların başında bulunduğum için açlıktan ölenleri, umutsuz hastaları, zulüm 
               görenleri, saygıya layık ihtiyarları düşünüyorum da kıyamette benden hesap 
               isteneceğinden korkuyorum. Sana soyundan ve kardeşlerinden kalmış olan 
               mücevherlerin hepsini devlet hazinesine vermeni rica etsem, kabul edermisin” 
               diyerek tüm mal varlığını hazineye aktardı. Ama yine de ölümünden sonra 
               nankör insanlar onun devamlı özel odacığında hazineden bir şeylerin 
               aktarıldığının dedikodusunu yaptılar. Bunlara dayanamayan hanımı odasını 
               insanlara açınca odacıkta, bir leğen, bir ibrik, bir tespih, bir seccade (post) 
               ve tabanı çakıl dolu bir manzara ile karşılaştılar. İlk dört halife yanında ismi 
               zikredilen (Raşit halifelerden), Emevilerin en üstün halifesi kimdir? 
Cevap   : Ömer Bin Abdülaziz 

Soru 66: Eyyubi Devletinin kurucusudur. Yaptığı savaşlarda Mısır, Filistin, Suriye, 
               Hicaz ve Yemen’in tek hakimi oldu. Ölümü hiçe sayan bir komutan ve onunla 
               birlikte canlarını fedaya hazır askerleri ile birlikte, başında İngiliz komutan 
               Richart’ın bulunduğu haçlı ordusunu dize getirdi. Kudüs’ü kimselere vermedi. 
               Ömrü boyunca “Ben Allah yolunun hizmetçisiyim” derdi. Haçlıların Kudüs 
               hayalini kırması üzerine izin alarak ziyaret etmek zorunda kaldılar. Eyyubi 
               devletinin kurucusu bu insan kimdir? 
Cevap   : Selahaddin Eyyubi 

Soru 67: İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu en büyük komutanlar arasındadır. 
               Allah (c.c.)’ın adını denizlerin ötesine yaymak hevesi ona İspanya’nın fethini 
               nasip etmiştir. Emevi halifesi Abdülmelik ve I. Velit zamanında yaşadı. 
               7000 kişilik bir kuvvetle İspanya’nın fethine gönderildiğinde 711 yılında bu 
               onun adı verilen boğazı karşıya geçtiğinde askerlerin hedefi daima ileri olsun 
               diye geriye dönüş akıllarından çıkması için gemileri yaktırdı. İşte bu inançla 
               Endülüs Emevi devletinin temelleri atıldı. İspanya’yı fethinde gemileri yakarak 
               tanınan bu komutan kimdir? 
Cevap   : Tarık Bin Ziyad 

Soru 68: Emevi devleti ne zaman kuruldu ve ne zaman yıkıldı? 
Cevap : Hicri 41 yılında kuruldu. Ve 132 yılında yıkıldı. 

Soru 69: 1995 yılı Ağustos ayında İngiliz ve Fransız kuvvetleri Çanakkale Boğazını 
               geçebilmek için karadan ve denizden şiddetli bir saldırı başlattılar. Boğazın 
               savunma komutanı bir Alman generaldir ve hazırlamış olduğu savunma planı 
               “bu bir savunma değil intihardır” diyen Osmanlı komutanı tarafından reddedilir. 
               Bunun üzerine bu planı uygulamayı kabul eden M. Kemal hareket komutanlığına 
               getirilir ve “size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diyerek, yaklaşık 
               250000 şehit ve 400000 gaziye mal olan Çanakkale savaşını yönetir ve bu 
               başarısından dolayı Alman Demir Haç ödülü ile ödüllendirilir. Boğazın genel 
               savunma komutanı olan Alman general ve onun hazırladığı savunma planını 
               reddeden Osmanlı paşası kimdir? 
Cevap   : Liman Von Sanders - Fevzi Çakmak 

Soru 70: I. Dünya savaşı Almanya’nın dolayısıyla Osmanlı’nın da yenilmesiyle 
               sonuçlanınca, Osmanlı İmparatorluğu; a-Boğazların denetiminin düşman 
               devletlere devredilmesi, b-Ordunun dağıtılması, c-Ulaştırma ve 
               haberleşmenin galip devletlere bırakılması ve Anadolu’nun işgaline zemin 
               hazırlayan bir anlaşmayı kabul etmek zorunda bırakılır. Bu anlaşmanın tarihi 
               ve adını söyleyiniz? 
Cevap   : 30 Ekim 1918, Mondros Mütarekesi 

Soru 71: Mondros mütarekesinin akabinde başlayan işgal hareketlerine karşı, halkın 
               kendi toprağını savunmak ve zilletten kurtulmak maksadıyla tesis ettiği 
               kurumlar nelerdir? 
Cevap   : Müdefa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuvayı Milliye 

Soru 72: İstanbul ve Anadolu işgal altında iken Osmanlıların genç subayları çeşitli 
               vesilelerle İstanbul’da bir araya gelerek yurdun kurtarılması hususunda 
               görüştüler. Kurtuluşun İstanbul’dan başlayacak bir hareketle mümkün 
               olacağı görüşünde olan M. Kemal, Kazım Kara Bekir tarafından 
               Anadolu’ya geçmesinin gerekliliği hususunda ikna edilir. Ancak Anadolu’ya 
               geçişinin belli bir yetki ve görevle olmasını ister. Bu arada 15 Mayıs 1918 de 
               İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilir. Durumun vahameti üzerine padişah 
               Vahdettin, M. Kemal’i 9. Ordu müfettişi olarak atar ve çok geniş bir bölgeyi 
               denetleme, buradaki vali ve komutanlara emir verme yetkisi verir. 16 Mayıs 
               1918 tarihinde Bandırma vapuru ile İngiliz gemilerinin denetiminde İstanbul’dan 
               Samsun’a hareket eder. Anadolu’da büyün hazırlıkları tamamlanmış olan ilk 
               büyük kongreye, delegelerin büyük çoğunluğunun karşı çıkmasına rağmen 
               Kazım Kara Bekir’in büyük gayretleriyle kabul edilir ve yurdun kurtuluşu 
               konusunda çok önemli kararların alındığı bu kongreye başkan seçilir. 
               Bu kongre hangi kongredir ve hangi tarihler arasında yapılmıştır. 
Cevap   : Erzurum kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1918 

Soru 73: Erzurum kongresi kurtuluş hareketinin başlangıcı sayılabilecek bir 
               organizedir. Bu kongrede alınan çok önemli kararlar nelerdir? 
Cevap   : a-Ulusal sınırlarımız içindeki yurt topraklarımızın bir bütün olduğu, 
               b-Yurdun yabancı işgalcilere karşı savunulacağı, 
               c-İstanbul hükümetinin yetersizliği ve yeni bir hükümetin kurulması 

Soru 74: 11 Eylül 1920 - 01 Ağustos 1922 tarihleri arasında görev yapan I. İstiklal 
               mahkemeleri kuruluş gayesinin dışında, o dönemde ülkenin çeşitli yerlerinde 
               oluşturan Hilafet orduları ile mücadele eder ve binlerce müslümanın katli ile 
               sonuçlanan idam kararları verir. Bu mahkemelerin asıl kuruluş gayeleri nelerdir? 
Cevap   : Vatana ihanet, asker kaçakları ve buna benzer vakıalara bakmaktır. 

Soru 75: 1919 ile 1920 yılları arasında, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde halkın Hilafete 
               ve Şeriata bağlılığını temsil eden ve çok kanlı bir şekilde bastırılan ayaklanmalar 
               vuku bulur. Toplu intihar hariç katledilen insan sayısı 10000 kişi civarındadır. 
               Meydana geldiği bölge veya öncülük eden şahısların adıyla anılan bu 
               ayaklanmalar hangileridir? 
Cevap : a- Şeyh Recep İsyanı (Sivas) 
               b- Şeyh Eşref İsyanı (Gümüşhane-Bayburt) 
               c- Bozkır İsyanı 
               d- Yozgat isyanı 
               e- Konya İsyanı 

Soru 76: Son Osmanlı Mebusan Meclisinin, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan 
               karaları benimsediğini, direniş ruhunun İstanbul’da bile ne denli güçlendiğini 
               anlayan galip devletler, 16 Mart 1920 de fiili olarak zaten işgal altında olan 
               İstanbul’u resmen işgal ederler. Bunun üzerine Osmanlı Mebusan üyeleri, 
               karakol cemiyeti aracılığı ile Anadolu’ya geçerler. Erzurum ve Sivas kongreleri 
               delegeleri son Osmanlı Mebusan meclisi üyelerinin katılımı ile I. Türkiye Büyük 
               Millet Meclisi kurulur. Bu meclis nerede ve ne zaman kurulmuştur? 
Cevap   : Ankara’da 23 Nisan 1920 de 

Soru 77: 28 Nisan 1920 Azerbaycan için 70 sene sürecek kan, göz yaşı ve zulmün 
               başlangıç tarihidir. Daha da acısı Azerbaycan parlamentosunda yaptığı bir 
               konuşmasında “Rusların 10. ve 11.orduları gelecek, bizi (Türkiye’yi) işgalden 
               kurtaracak, aman karşı koymayın” diyen M. Kemal’in elçisine inanarak, 
               kendilerini işgale gelen Rus ordusunu çiçeklerle ve sevgi gösterileri ile 
               karşılamalarıdır. Azerbaycan’a giden ve bu elçi kimdir? 
Cevap : Halil Paşa 

Soru 78: Erzurum kongresinin devam ettiği sıralarda İstanbul hükümeti M. Kemal’in 
               yakalanıp İstanbul’a getirilmesi için emir verir. Buna rağmen M. Kemal Erzurum, 
               Sivas ve hatta Ankara’da ilk günlerinde koyu bir hilafet ve saltanat savunucusu 
               olarak görülür ve bu maksatlarla kongrelerde görevlendirilir. Ancak özel 
               sohbetlerde çok farklı şeyler söylemektedir. Erzurum kongresinin bittiği gün 
               Mazhar Müfit’in hatıra defterine yazdıkları, bazı şeyleri çok önceden 
               planladığının açık delili ve kendisine karşı, İslami kaygılarla açık bir muhalefetin 
               ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden biridir. M. Kemal o gün hatıra 
               defterine neler yazmıştır. 
Cevap   : a-Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacak, b-Padişah ve hanedan 
               hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacak, c-Kadınların örtüsü 
               kalkacaktır, d-Fes kalkacak ve medeni devletler gibi şapka giyilecektir. 

Soru 79: Dünya savaşını başlatan olay nedir? 
Cevap : Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahtı Ferdinand’ın katledilmesidir. 

Soru 80: İstanbul kaç yılında fethedilmiştir? 
Cevap : Miladi 1453 yılında 

Soru 81: 1878 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Fahri olarak cami imamlığı yapardı. 
               31 Ekim 1919 günü müslüman hanımların başörtüsüne Ermeni ve Fransız 
               askerleri saldırınca; “Müslüman kadının başörtüsüne uzanan eller kırılmalı 
               dedi ve silahını ateşledi”. Bu şahıs kim? 
Cevap   : Sütçü İmam 

Soru 82: Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasından “Dini İslam’dır” ibaresi ne zaman 
               kaldırılmıştır? 
Cevap : 1924 tarihinde 

Soru 83: “İmtisali (Cahidu Fillah) oluptur niyetim. Dini İslam’ın Mücerret gayretidir 
               gayretim.” Bu beyitler hangi Osmanlı padişahına aittir? 
Cevap   : Fatih Sultan Mehmet 

Soru 84: Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 174 yerde teşkilatlanarak İslami 
               esaslara göre yönetilen İmparatorluğu ve Hilafet makamını yıkan, 
               Jön Türkler diye bilinen parti hangisidir? 
Cevap   : İttihat ve Terakki partisidir. 

Soru 85: Fatih Sultan Mehmet’in elinin kesilmesi kararını veren kadının ismi nedir? 
Cevap   : Sarı Hızır Efendi 

Soru 86: Tekkeler İslam kültürü tarihinde tasavvuf düşüncesinin, anlayışının ve 
               terbiyesinin işlendiği ve yaşandığı yerlerdir. Türbeler İslam büyüklerinin 
               kabirlerinin üzerine yapılan binalardır. Osmanlı tarihi boyunca buralar 
               hürmeten ziyaret edilmiş, korunmuş ve sahiplenilmiştir. Halkın kederleri 
               buralarda dindirilmiş, sıkıntıları giderilmiştir. Bu yerler Cumhuriyet tarihinde 
               30.11.1925 tarihinde çıkartılan bir kanunla kapatıldı. Bundan Peygamber 
               Efendimiz (s.a.v.)’in ashabından İstanbul’da medfun olan ensardan Eyyup 
               Sultan Hazretlerinin türbesi de nasibini almış ve müslümanların ziyaretine 
               kapatılmıştır. Eyyup Sultan Hazretlerinin türbesi hangi tarihte tekrar ziyarete 
               açılmıştır? 
Cevap : 1 Ekim 1950 

Soru 87: 1362 yılında kurulmuş, 465 sene devam etmiştir. Bazı tarihçilerin kanaatına 
                 göre tarih boyunca zannedildiği gibi başarılı olmuş bir teşkilat değildir. 
               Padişahın etrafında bir muhafız ve ihtiyat kuvveti olmaktan başka işe 
               yaramamış, buna mukabil devletin başına her devirde dert açmıştır. 
               Bu kuruluşun erkan ve ulema meclisinde karar alıp, o gün neşredilen ferman 
               Sultan Ahmet meydanında halka okunmuş ve böylece 1826 yılında tarihe 
               karışmıştır. Bu teşkilata Osmanlılar ne ad veriyorlardı? 
Cevap   : Yeniçeri ocağı 

Soru 88: Hilafet makamını Osmanlılara getiren II. Beyazıt’ın oğlu kimdir? 
Cevap   : Yavuz Sultan Selim 

Soru 89: Turancılık (ırkçılık) hülyası uğruna Osmanlıyı I. Dünya savaşına sokup, 
               İslam aleminin dağılıp sömürgeler haline gelmesine sebep olan Akif’in deyimiyle 
               3 beyinsiz vardı. Bunlardan birincisi Enver Paşa, ikincisi Talat Paşadır. 
               Üçüncüsü kimdir? 
Cevap   : Cemal Paşa 

Soru 90: 1492 yılı Amerika kıtaları için iki yönden önemlidir. Birincisi, emperyalist 
               batı ülkeleri bu kıtayı işgal ederek oraya yerleşmişler ve zenginliklerini Avrupa’ya 
               taşımışlardır. İkincisi ise, yerli halkın sömürülmesinin yanında katliamlara uğramış 
               ve köleleştirilmişlerdir. Bugün bu kıtada yerliler ancak kamplarda yaşamaktadırlar. 
               1492 yılı Yahudiler ve Müslümanlar için de önemlidir. Aynı yıl Yahudiler Osmanlının 
               korumasına girerek İspanya’nın zulmünden kurtulmuşlardır. Ancak İspanya 
               müslümanları imdat istemelerine rağmen Osmanlıdan bir yardım görememiş ve küfrün 
               keskin kılıçlarına teslim olmuşlardır. Bu tarihte Osmanlıyı yöneten padişah kimdir? 
Cevap   : II. Beyazıt 

Soru 91: Anadolu Selçuklularının en büyük hükümdarlarındandır. Gıyaseddin 
               Keyhüsrev’in oğludur. Babasının hükümdarlığı döneminde Danişment ve 
               Tokat’a melik tayin edilmiştir. Abisi İzzettin Keykavus’un ölümü ile Selçuklu 
               tahtına oturmuştur. Konya, Sivas ve Kayseri’nin etrafını Moğol eşkıyalarına 
               karşılık surlarla çevirmiştir. Bizansın Alaiye kalesini ele geçirip, tersane kurup 
               gemiler yaparak Karadeniz’i aşıp Kırım’da mücadeleler verdi. 1226 da 
               Malatya’yı fethetti. 1230 da Celalettin Harzemşah’a karşı bir zafer elde etti. 
               Kendisine döneminde “Sultanül Azam” (büyük sultan) denilmiştir. 
Copyright 2015 Eğitime Dair - Tarih Soru ve Cevapları 2. İçerik hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır.
Egitime Dair Ne varsa... by Guncel Egitim haberleri